Course Videnskabsteoretiske brydninger. Ny-materialisme, ny-marxisme, ny-fænomenologi

ECTS: 2

Course leader: Steen Nepper Larsen

Language: Danish

Graduate school: Faculty of Arts

Course fee: 0.00 DKK

Status: Course is open for application

Semester: Fall 2023

Application deadline: 01/09/2023

Start date: 13/09/2023

Administrator: Henriette Jaquet

NB.

Alle studerende er sat på venteliste indtil vi når tilmeldingsfristen.

Dette kursus vil tage fat i aktuelle videnskabsteoretiske nybrud indenfor human-, social- og samfundsvidenskaberne - og i aktivt samspil med kursets deltagere - sætte dem i relation til eksisterede videnskabsteoretiske landkort, konkrete samfundsmæssige og praktiske problemstillinger og ikke mindst kritisk undersøge, hvorvidt idéen om noget ’nyt’ kan forsvares og rent faktisk frembringe hidtil usete analyser og kvalificere kritiske blik. 

Noget af det mest forvirrende, men også frihedsskabende og tankeproduktive inden for akademia synes at være, at der ikke eksisterer eller har manifesterer sig en videnskabsteoretisk mesterdiskurs, vi tvinges eller ægges til at honorere eller spejle os i.

Nye bud på, hvorfor og hvordan videnskabsteori og videnskaberne skal udvikles, blomstrer indenfor forskellige discipliner og traditioner i disse år. Dette kursus fokuserer på tre markante bevægelser, der sætter spor indenfor talrige human-, social- og samfundsvidenskaber og på kunstakademierne: Ny-materialisme, ny-marxisme og ny-fænomenologi. Hertil kommer, at politiske aktører, klimaaktivister, poeter, bevægelsesfilosofiske pædagoger og medieproducenter også finder inspiration i teorier og tanker, der florerer inden for og i omegnen af disse tre 'bevægelser'.

Dette årtusinds begyndelse har budt på et snigende oprør med den strukturalisme og post-strukturalisme, der med et gennemgående fokus på sproget og magt har indtaget en central placering indenfor human- og socialvidenskaberne de sidste 3-4 årtier. Global opvarmning, klimakrise og planetens generelle ustyrlighed har gjort det klart, at vi ikke længere kan behandle den materielle verden som et statisk baggrundstæppe for viljesbårne menneskelige handlinger, herunder råstof(over)forbrug og artsspecifikke projektioner. Det har bragt en hel række af nye tænkere på banen, der kæmper for, at ny-materialistiske og antropocentrismekritiske perspektiver skal supplere vores udviklede forståelse for sprogets, diskursernes og ideologiernes magt. Begreber som 'vibrant matter' og ‘new materialism’ (Bennett, Tønder), ‘agential realism’ (Barad), ‘post-human feminism’ (Haraway, Braidotti), 'tingenes parlament' (Latour, Tønder) 'speculative realism' (Meillassoux, Harman, Morton, Andreasen Lysgaard m.fl.) og 'planternes metafysik' (Coccia) forsøger at tage livtag med tidens store udfordringer og samtidig udfordre det videnskabsteoretiske grundlag for at forstå verden omkring os - og den viden, vi producerer og ikke mindst de handlinger, vi foretager os.

Ny-marxismen forsøger at begrebsliggøre og kritisere den aktuelle kapitalisme. Belæsset med begreber som ’knowledge-based economy’ (Jessop), ‘empire’, ‘multitude’ og ‘commonwealth’ (Hard og Negri), 'cognitive capitalism’ (Moulier Boutang), ’the immaterial’ (Gorz), ‘surveillance capitalism’ (Zuboff), 'selvtingsliggørelse' (Honneth) og 'stum tvang' (Mau) er der bl.a. internationale bestræbelser I gang på at forstå, hvordan værdien bliver skabt inden for den I stigende grad digitalt organiserede kapitalisme. Hvordan skabes værdierne, og hvem leverer det gratis merarbejde? Hvad sker der med samfundets viden, når den vareliggøres og bliver en strategisk produktivkraft? Kan et begreb som 'kapitalens civiliserende indflydelse' fastholdes (Marx, Schanz, Nepper Larsen)? Gennemsyres hele samfundet - og mennesket i marv og ben af kapitalens logik? Er kapitalismen kommet for at blive - eller for at blive revolutioneret og afskaffet?

Ny-fænomenologien forsøger at tænke ud fra det ontologiske vilkår, at mennesker er inkarneret (’embodied cognition’) og situeret (indfældet i verden, ’embedded’). I kølvandet på det 20.århundredes fænomenologi (Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty) lanceres der en række nye søgeprocesser og begreber.  Der er bestræbelsen i gang på både at udfordre og nytænke det epistemologiske grundlag for at bedrive forskning. Således kommer så forskellige vidensformer som neurovidenskab, sportsforskning, arkitekturteori, sociologi og pædagogisk tænkning til at skulle forholde til udfordringer fra neurofænomenologi (Fuchs, de Jaegher), evolutionær antropologi (Sheets-Johnstone), kognitiv semantik (Lakoff og Johnson), øvelsesantropologiske og multi-sfærorologiske spekulationer (Sloterdijk), kropstanken og begivenheden (Fogh Kirkeby) og nyere former for kropsfænomenologi (Schmitz, Schilhab).

Formål:

Kurset vil indføre deltagerne i aktuelle videnskabsteoretiske positioner og sætte dem i spil i forhold til deltagernes egne ph.d.-projekter. 

Litteratur:

Eksempler på litteratur. Vi vil sende en mere udførlig liste til deltagere:

Bennett, J. (2021): Levende materialitet. Tingenes politiske økologi. København: Mindspace.
Coccia, E. (2921): Planternes liv. Blandingens metafysik. København: Hans Reitzels Forlag
Harman, G. (2019) Towards Speculative realism. Zero Books. 
Lysgaard, Jonas Andreasen; Stefan Bengtsson & Martin H-L Laugesen (2019): Dark Pedagogy. Palgrave. 
Lysgaard, Jonas Andreasen, Martin Laugesen & Kristoffer Lolk Fjeldsted (2017) Spekulativ realisme – en kritisk introduktion. Nyt fra samfundsvidenskaberne. 
Fuchs, Thomas: Hjernens økologi. Aarhus: KLIM 2023
Gorz, A.: The Immaterial. London: Seagull Books 2010.
Thacker, E. I denne planets støv. Filosofiens horror. København:Mindspace 2020.
Tønder, Lars: Om magt i den antropocæne tidsalder. En introduktion. København: Djøf Forlag 2020


Hardt, M.. and Negri. A.: Commonwealth. Cambridge: Harvard University Press 2009.
Jessop, B.: “Cultural Political Economy, the Knowledge-Based Economy, and the State”. In: Barry, A. and D. Slater, D. (eds.): The Technological Economy. London: Routledge 2005.
Larsen, Steen Nepper (SNL):
- ”Filosofiske betænkeligheder” (en kritik af Empire), i: Dansk Sociologi nr.4, Kbh. 2002
- Kategoriale tydninger af den kognitive kapitalisme – med særligt henblik på at begribe samtidens trang og tvang til kreativitet. DPU, Emdrup: Gnosis vedhæftninger # 3, 2008.
http://gnosis.au.dk/fileadmin/www.gnosis.au.dk/forskning/gnois_vedh__ftninger/kategoriale.pdf
- “Is Capitalism dying out?” (en anmeldelse af André Gorz: The Immaterial). In: ephemera # 4, 2012: http://www.ephemerajournal.org/contribution/capitalism-dying-out
- “Compulsory Creativity: A Critique of Cognitive Capitalism”. In: Culture Unbound # 6, 2013:
Mau, Søren: Stum tvang. En marxistisk undersøgelse af kapitalismens økonomiske magt. Aarhus: Klim 2021.
Moulier Boutang, Yann: Cognitive Capitalism. Polity Press 2011.
Sørensen, Peter Aaboe m.fl., red.: Tankens glæde. EFterskrift til Hans-Jørgen Schanz. Aarhus: Klim 2022.
Zuboff, S.: The Age of Surveillance Capitalism. London: Profile Books 2018.


Fogh Kirkeby, O.: Begivenhed og krops-tanke. En fænomenologisk-hermeneutisk analyse. Aarhus: Forlaget Modtryk 1994.
Fuchs, T.: Ecology of the Brain. The Phenomenology and Biology of the Embodied Mind. Oxford: Oxford University Press 2018. 
Fuchs, T. and de Jaegher, H.: “Enactive Intersubjectivity: Participatory sense-making and mutual incorporation”. In: Phenomenological Cognitive Science # 8, 2009 http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11097-009-9136-4#page-1 
Lakoff, Georg & Mark Johnson: Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought . New York: Basic Books 1999.
Larsen, Steen Nepper (SNL):
“Becoming a Cyclist: Phenomenological Reflections on Cycling”. In: Jesús Ilundain-Agurruza og Michael W. Austin (eds.): Cycling. Philosophy for Everyone. A Philosophical Tour de Force. Malden/Oxford 2010.
Merleau-Ponty, M.: Kroppens fænomenologi. Frederiksberg: DET lille FORLAG 1994/1945. 

Schilhab, T.: Homo concretus - How social interaction cultivates direct experience into abstract thoughts. DPU: Doktorafhandling 2016.
Schmitz, H.: Kroppen. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag 2017/2011.


Sloterdijk, P.: Du mußt dein Leben ändern. Über Anthropotechnik. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2009.

Målgruppe:

Ph.d.-studerende i alle perioder af deres forløb vil kunne deltage i kurset. Vi vil rette kurset mod en bred række af institutioner og fag indenfor ARTS og samfundsvidenskab, men fx også til kunst- og arkitektskolerne.

Form:

Forelæsninger, frie udvekslinger og korte præsentationer af ph.d.-projekter.

Underviser:

Steen Nepper Larsen: stla@edu.au.dk

Sted:

DPU, Campus Emdrup, Lokale A203

Course dates:

  • 13 September 2023 09:30 - 15:30
  • 14 September 2023 09:30 - 15:30